dimarts, 3 de novembre de 2015

ELEMENTS IMPORTANTS EN UNA OBRA PICTÒRICA

 Els elements més importants en una obra pictòrica:

 Les tècniques pictòriques:

*Pintura mural:
Consisteix en aplicar els colors barrejats en aigua en sobre la paret, que abans haurà de estar preparat. La paret es converteix en una superfície compacte on tots els colors queden aplicats en ella. Aquesta es pinta de dalt a baix per evitar espatllar amb goterons el ja pintat, encara que s'hagi fet un dibuix prèvi al pintat

Els colors s’han d’aplicar ràpidament i d’una manera segura, perquè no poden haver rectificacions, el secat és mol ràpid. Exemple: Pintura al caballet

* Pintura al tremp:
És un tipus de pintura del qual s'ha de barrejar amb algún alglotinant (ou, cera, goma, cera...) El seu soport ed una pedra, o  la fusta, el metall, el cartró... 

*Pintura al oli:
Empra l’oli per diluir els colors. Era molt comú en els pintors flamencs dels s. XV, amb teles. És conegut per la seva ductilitat

*Aquarel·la i gouache: 
 Els aglutinants són substàncies solubles en aigua amb l’afegit de goma aràbiga. La tècnica de l’aquarel·la –treball amb colors transparents- es consolida el s. XVIII amb l’escola anglesa i amb predomini del tema del paisatge.

El color: 

És la quinta essència de la pintura, el seu caràcter substancial. Considerat com irracional i menys intel·ligible que la línia, el color va dirigit als sentits, és sensorial.


*Els colors primaris:
No es poden descompondre de cap altre color: VERMELL, BLAU i GROC

*Els colors secundaris:
Són la barreja de els colors primaris: TARONJA: groc i vermell / LILÀ: blau i vermell / VERD: groc i blau

*Els colors complementaris:
És la barreja de un color primari amb un secundari:
taronja-blau
lilà-groc
verd-vermell

Els colors s'agrupen en dos categories:

*Càlids:
És la gamma del groc, el taronja i el vermell. Aporten sensació de calor.

*Freds:
És la gamma del blau, del verd i del lilà. Aporten sensació de fredor.

El volum: 

 El pintor amb tècniques, ha de fer que enganyin els sentits del recepor per mitjà uns recursos pràctics que permetin similar la tercera dimensió. Aquestes solucions són el modelat i la perspectiva.


*Modelat: 

Per medi de gradacions de llum i colors fa que el dibuix destaqui més del quadre.

- Clarobscur: s’obté a partir dels canvis bruscos de llum i ombra.


- Sfumatto: tècnica en la què el canvi entre els plans de l’escena es dulcifica amb l’aplicació de contorns diluïts.

*L'escorç:

 

És aquell recurs plàstic que presenta les formes en posició perpendicular o obliqua respecte al pla del quadre. La seva funció és fer sentir una sensació de profunditat. 

La llum:

La tècnica en la qual l'artista busca l'espai i la vida en el quadre (jocs de color, volum i prespectiva...) 

La llum en un quadre és il·lusòria, la perspectiva i el color, i és a partir d’aquesta realitat que la llum pren un rol principal dins la capacitat dinàmica de l’obra.

*Universal: La intensitat lumínica igualada, no resalta res

*Particular: enfoca determinats elements, és aquí on s’explicita la capacitat dramàtica i expressiva de la llum n l'obra

La línea:

És més intel·ligible que sensible, respon a l’ordenament intel·lectual i és el resultat del poder d’organització de la ment. La veritable naturalesa:  el dibuix.

Formalment, la línia defineix i afiança l’aparença de les coses, delimita els contorns de les figures. A pesar que la línia per si mateixa és de caràcter limitatiu, el recurs del traç lineal pot adoptar diferents comportaments.

Les línies poden ser formalment:
* Decoratives: de caràcter més ordinal
*Dinàmiques i convulses –diagonals, espirals- moviment
*Estàtiques i equilibrades -verticals, horitzontals- remarquen un caràcter temàtic

El resultat d’aquest joc de línies i formes comportarà la part de la càrrega simbòlica de l’obra pictòrica en el seu conjunt.
*Formes obertes i línies verticals:representa l'elevació mística
*Formes tancades triangulars i línies centrípetes: representa l'equilibri
*Formes tancades circulars i línies centrípetes: representa perfecció.

La prespectiva:


Perspectiva ve del llatí perspicere, equivalent al grec optiqué; així doncs, originàriament es refereix als estudis dels fenòmens de la visió.
Existèixen diverses tècniques perspectives estretament lligades amb la cultura i la ciència de l’època. 

*Antiguitat: dues concepcions de perspectiva: la lineal i la corba

*Edat mitjana: Es perd la representació volumètrica de les formes, i es tendeix a la bidimensionalitat i esquematisme dels símbols. Fins el s. XIII no hi ha perspectiva

*Quattrocento: Es recupera i es fa la perspectiva “cavallera” o vertical: representació de l’escena com si el pintor es trobés en un punt de visió elevat (a cavall), mirant l’escena de dalt a baix.  
La perspectiva lineal és l’element clau de la pintura renaixentista. Presenta les figures disminuint proporcionalment de grandària com més s’apropen al punt de fuga que marca el sentit de l’infinit dins de l’horitzó i, per contra, augmentant també en proporció la grandària

* Cinquecento i Barroc: la perspectiva aèria: els colors perden vida a mesura que és més gran la llunyania.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada